سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400   22:07:34
آموزش
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
توسعه و ترویج استاندارد
امکان استفاده از بستر سامانه ایده توسط ادارات کل سازمان ملی استاندارد
نتایج طرح جامع پرسشگری در سال 1399
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی متقاضیان گواهینامه نوع دوم
انتخاب اعضای کمیته علمی متقاضیان گواهینامه نوع دوم
اجرای الکترونیکی طرح پرسشگری
خبر برگزاری نشست مراکز آموزشی همکار
برگزاری جلسه شماره 147 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری جلسه شماره 143 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصدو چهارمین کمیته تأییدمراکز آموزشی همکار -19اسفند97
برگزاری یکصدوسومین کمیته تأییدمراکز آموزشی همکار - اول اسفند97
برگزاری جلسه شماره 141 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و دومین کمیته تأییدمراکزآموزشی همکار در بهمن ماه سال 1397
برگزاری جلسه شماره 140 کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و یکمین کمیته تأییدمراکزآموزشی همکار در دیماه سال 1397
برگزاري جلسه شماره 138 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري جلسه شماره 135كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري یکصدمین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در آبان ماه سال 1397
برگزاري جلسه شماره 132 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري كميته تائيد مراكز آموزشي همكار در مهر ماه به شماره نود و نه
آغاز بازنگري آئين نامه ماده 15 قانون سازمان ملي استاندارد ايران
بيشتر
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي