برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج سیزدهمین کارگروه توسعه و ترویج استاندارد در تاریخ 1400/08/26 برگزار شد.
به گزارش دفتر آموزش و ترویج در تاریخ 1400/08/26 سیزدهمین کارگروه توسعه و ترویج استاندارد به همراه نماینده معاونت تدوین و ترویج استاندارد، مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها، پژوهشگاه استاندارد، روابط عمومی و ارتباط بین الملل و نمایندگان مناطق استان ها ( تهران، چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان شمالی، قزوین و کردستان) به صورت مجازی برگزار گردید.