دومین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد با مشارکت فعالانه مدیران کل و معاونین استانداردسازی منطقه 3 برگزار شد. دومین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد برگزار شد.
دومین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد برگزار شد . در این گردهمایی یک روزه که روز شنبه 13 شهریور ماه به صورت مجازی با حضور مدیران کل و معاونین و روسای حوزه های تدوین ، آموزش و ترویج استان های همدان ، کرمانشاه ، ایلام ، کردستان ، لرستان و همچنین معاون تدوین و ترویج استاندارد و مدیران کل و معاونین این حوزه برگزار شد نسبت به بررسی مشکلات ، نقطه نظرات و پیشنهادات مرتبط با تدوین استانداردهای ملی ، مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ، آموزش درون و برون سازمانی ، ترویج و امور کارشناسان رسمی استاندارد و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت پرداخته شد .