1400/6/28 یکشنبه

دومین شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولیت دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.


برگزاری دومین شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی

هدف از تشکیل «شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی»، صیانت و مراقبت از زبان و خط فارسی و همچنین تاکید بر جایگاه زبان فارسی در هویت ملی-دینی است.

 حسب دستور ریاست محترم سازمان ملی استاندارد، اولین نشست با حضور مدیران کل ستادی در سازمان، جهت انتخاب متولی شورای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی برگزار گردید که در این جلسه، با توجه به نقش آموزشی و ترویجی شورا، مسئولیت به دفتر آموزش و ترویج واگذار گردید.

پیش از برگزاری دومین نشست شورا، اقداماتی که تاکنون در خصوص صیانت از زبان فارسی در سازمان انجام پذیرفته بود توسط دفتر آموزش و ترویج گردآوری و در شورای مورخ 1400/06/28 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مصوبات این شورا طی صورتجلسه ای تنظیم و به تایید اعضاء رسید.