دوشنبه 26 اردیبهشت 1401   22:04:40
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
برگزاری دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.


برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 1400/09/30 برگزار شد.


برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج
سیزدهمین کارگروه توسعه و ترویج استاندارد در تاریخ 1400/08/26 برگزار شد.


برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان


برگزاری دوره آموزشی تحلیلی بر دستورالعمل ماده 21 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج
برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
دومین شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولیت دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.
دسترسی سریع
1400/4/5 شنبه