چهارشنبه 6 بهمن 1400   23:42:51
آموزش برون سازمانی
آموزش درون سازمانی
توسعه و ترویج استاندارد
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 1400/09/30 برگزار شد.


برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج
سیزدهمین کارگروه توسعه و ترویج استاندارد در تاریخ 1400/08/26 برگزار شد.


برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان


برگزاری سومین جلسه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
برگزاری سیزدهمین کارگروه ترویج
برگزاری جلسه مجازی تفویض اختیار صدور تاییدیه دوره های آموزشی کارکنان
دومین شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در سازمان ملی استاندارد ایران با مسئولیت دفتر آموزش و ترویج برگزار گردید.
دومین گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد با مشارکت فعالانه مدیران کل و معاونین استانداردسازی منطقه 3 برگزار شد.
دسترسی سریع
1400/4/5 شنبه